Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế (541 - 602)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế.

Có 11 kết quả.

Triệu Quang Phục giành lại độc lập (550 - ?)

Triệu Quang Phục giành lại độc lập
Triệu Quang Phục là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lý Bí và được Lý Bí rất tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương....
Xem thêm

Nước Vạn Xuân thành lập (544 - ?)

Nước Vạn Xuân thành lập
Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi của Lý Bí năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế và lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời), đặt tên nước là Vạn Xuân (xã tắc truyền đến muôn đời). Ông cho đóng đô ở miền cửa sông...
Xem thêm

Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ (542 - ?)

Lược đồ khởi nghĩa Lý Bí
Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu. Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư đã đặt ra hàng trăm thứ thuế làm cho nhân dân hết sức cơ cực, lầm than. Lý Bí nhân lòng oán giận của dân, đã liên kết với hào kiệt các châu...
Xem thêm

Khới nghĩa Lý Bí thắng lợi (543 - ?)

Khới nghĩa Lý Bí thắng lợi
Đầu năm 543, nhà Lương lại sai các tướng Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng đem quân sang hòng đánh chiếm lại Giao Châu. Quân Lương mới đến Hợp Phố đã bị quân ta chặn đánh cho đại bại. Quân giặc 10 phần chết 7,8 phần, số sống sót đều...
Xem thêm

Nhà Lương chiếm lại Giao Châu, Lý Nam Đế về giữ thành Gia Ninh (545 - ?)

Nhà Lương chiếm lại Giao Châu, Lý Nam Đế về giữ thành Gia Ninh
Nhà Lương vẫn cố ý đánh chiếm cho bằng được Giao Châu, nên tháng 6 năm Ất Sửu (545) chúng lại sai Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu đem quân sang sâm lược. Trần Bá Tiên làm tướng tiên phong dẫn quân đi trước, xuất phát từ Phiên Ngung,...
Xem thêm

Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quang Phục (546 - ?)

Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quang Phục
Thiên Đức năm thứ ba, tướng giặc Dương Phiêu đem đại quân vào được đất Giao Châu. Đầu năm này, hắn cho một cánh quân đánh cướp Cửu Chân, còn tự mình dẫn đại quân lên tiếp sức cho Trần Bá Tiên vây đánh thành Gia Ninh. Ngày 25/2/546, quân...
Xem thêm

Triệu Quang Phục đóng quân ở đầm Dạ Trạch (547 - ?)

Triệu Quang Phục đóng quân ở đầm Dạ Trạch
Năm 546, vua Lý Nam Đế thua trận phải lui về động Khuất Lão, đã ủy thác cho Triệu Quang Phục giữ việc nước, điều quân đi đánh Trần Bá Tiên của nhà Lương. Năm 547, tháng giêng, Triệu Quang Phục lui về giữ đầm Dạ Trạch (bãi Màn Trò,...
Xem thêm

Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão (548 - ?)

Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão
Lý Nam Đế là vị hoàng đế thời tiền Lý, người đã khai sinh ra nước Vạn Xuân. Sau thất bại ở trận thủy chiến với quân Lương tại Hồ Điển Triệt, vua Lý Nam Đế lui về Động Khuất Lão và giao cho Tả tướng quân Triệu Quang...
Xem thêm

Cuộc kháng chiến chống quân Lương của nước Vạn Xuân (545 - 603)

Lý Nam Đế
Năm 550, nhân bên nhà Lương có biến loạn, quân Lương phải rút đại quân về nước, Triệu Việt Vương tổ chức phản công lớn, quét sạch quân giặc, giải phóng hoàn toàn đất nước. Nước Vạn Xuân giữ được độc lập trên nửa thế kỷ nữa....
Xem thêm

Lý Phật Tử gây hấn với Triệu Việt vương (555 - 571)

Lý Phật Tử gây hấn với Triệu Việt vương
Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình...
Xem thêm

Lý Phật Tử không chống được cuộc xâm lược của giặc, nước ta lại rơi vào tay nhà Tùy (602 - 603)

Lý Phật Tử không chống được cuộc xâm lược của giặc, nước ta lại rơi vào tay nhà Tùy
Năm 581, nhà Tùy được thành lập ở Trung Quốc. Đến năm 589 sau khi diệt được nhà Trần ở Giang Nam, vua Tùy buộc Lý Phật Tử phải vào chầu và thần phục nhà Tùy....
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links