Hai Bà Trưng (40 - 43)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Hai Bà Trưng.

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc (Trưng Vương) được suy tôn làm vua, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

Có 4 kết quả.

Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán (42 - 43)

Lược đồ kháng chiến chống quân xâm lược Hán
Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, vua Hán nổi giận hạ lệnh cho các quận miền Nam Trung Quốc chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân. Năm 42, Quang Vũ sai Phục ba tướng quân Mã Viện,...
Xem thêm

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ (40 - ?)

Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Dưới ách đô hộ của nhà Đông Hán, nhân dân Âu Lạc càng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn. Năm 34, Tô Định thay Tích Quang làm Thái thú Giao Chỉ. Tên này ra sức đốc thúc nhân dân nộp, cống, thuế. Chúng thẳng tay trừng trị những...
Xem thêm

Mã Viện đánh vào Giao Chỉ (42 - ?)

Mã Viện đánh vào Giao Chỉ
Bộ binh của Mã Viện và thủy quân của Đoàn Chí gặp nhau ở Hợp Phố. Tại đây, Đoàn Chí mắc bệnh, chết. Vua Hán cho Mã Viện thống suất cả thủy binh và bộ binh theo đường bờ biển tiến vào Giao Chỉ. Thuyền ít, không đủ chỗ cho...
Xem thêm

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ (40 - ?)

Lượt đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội). Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh; rồi từ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu. Tô Định hoảng hốt phải bỏ thành,...
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links