Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu (43 - 541)

Những sự kiện lịch sử diễn ra trong thời Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu.

Có 13 kết quả.

Khởi nghĩa Bà Triệu (248 - ?)

Khởi nghĩa Bà Triệu
Khi nhà Ngô xâm lược đất nước, chế độ áp bức và bóc lột của nhà Ngô trên nước ta vô cùng tàn bạo. Khi được vua Ngô cử sang làm thứ sử nước ta, Chu Phù và bọn tay chân của hắn ngang ngược hoành hành, thẳng tay cướp...
Xem thêm

Hơn 2000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Hán (100 - ?)

Hơn 2000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Hán
Mùa hè năm 100, hơn 2.000 dân Tượng Lâm nổi lên phá đồn, đốt thành, giết một số quan quân cai trị. Chính quyền đô hộ Hán phải huy động quân của các quận huyện khác đến dẹp, giết được chủ tướng, cuộc nổi loạn mới tạm yên. Từ đó...
Xem thêm

Khởi nghĩa ở quận Nhật Nam (137 - ?)

Khởi nghĩa ở quận Nhật Nam
Dân và quân lính ở ba quận miền Nam Giao Chỉ khởi nghĩa. Từ đầu năm 137, nhân dân cả quận Nhật Nam nổi dậy, quân số chừng vài nghìn người, đánh phá chính quyền đô hộ nhà Hán ở Nhật Nam....
Xem thêm

Nhà Hán suy yếu Nho giáo bắt đầu du nhập vào nước ta (187 - ?)

Nhà Hán suy yếu Nho giáo bắt đầu du nhập vào nước ta
Trong thế kỷ II, nhân dân các quận ở Giao Chỉ luôn nổi dậy khởi nghĩa làm cho triều đình nhiều phen lo đánh dẹp. Cuối thế kỷ II, nhà Hán suy yếu, chúng buộc phải tạm dùng người Việt cầm đầu chính quyền ở Giao Chỉ. Hán Linh Đế...
Xem thêm

Nhà nước Lâm Ấp được thành lập (190 - ?)

Chăm Pa
Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam ở miền Nam nước ta, cách xa thủ phủ đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Nhân lúc Trung Quốc loạn lạc, dân Tượng Lâm ở nơi xa xôi nhất đã nổi dậy, giết huyện lệnh, giành lấy quyền tự chủ và lập...
Xem thêm

Nhà Hán đặt Giao Chỉ thành Giao Châu (203 - ?)

Nhà Hán đặt Giao Chỉ thành Giao Châu
Nhà Hán đặt Giao Chỉ làm Giao Châu. Trước kia đời Hán Thuận Đế (126-144), Thái thú Giao Chỉ là Chu Xưởng xin lập Giao Chỉ làm châu, triều đình nhà Hán không cho. Đến đây, Thứ sử Trương Tân và Thái thú Sĩ Nhiếp cùng nhau dân biểu xin...
Xem thêm

Lưu Biểu chống lại nhà Hán (206 - ?)

Lưu Biểu
Năm 206, Châu mục Giao châu là Trương Tân (được Tào Tháo nhân danh Hán Hiến Đế phong từ năm 203) bị bộ tướng Khu Cảnh giết chết. Lưu Biểu (là thủ lĩnh quân phiệt đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc). bèn sai thủ hạ là Lại...
Xem thêm

Nhà Ngô đô hộ nước Âu Lạc (210 - 280)

Nhà Ngô đô hộ nước Âu Lạc
Cuối đời Hán, Trung Quốc đại loạn. Nhà Ngô chiếm giữ miền Nam Trung Quốc, sát biên giới nước ta. Chúa Ngô là Tôn Quyền mưu cướp quyền đô hộ Giao Châu. Nhà Hán bất lực không giữ được. Đến năm 226. Sĩ Nhiếp chết, con là Sĩ Huy lên...
Xem thêm

Nhà Tấn đô hộ (280 - 420)

Nhà Tấn đô hộ
Vua nước Ngô là Tôn Hạo sau khi đã đầu hàng nhà Tấn liền tự tay viết thư khuyên Đào Hoàng nên về với Tấn. Đào Hoàng nhận được thư rồi cũng giao nộp ấn theo về Lạc Dương. Vua Tấn hạ chiếu giao cho Đào Hoàng giữ chức củ,...
Xem thêm

Nhà Tống đô hộ (420 - 479)

Nhà Tống đô hộ
Sau khi nhà Tấn suy sụp, ở Trung Quốc diễn ra cục diện Nam – Bắc triều. Nhà Tống lên thay nhà Tấn. Đỗ Tuệ Độ là Thứ sử Giao Châu trước đó đã đầu hàng nhà Tống. Đất nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của nhà Tống....
Xem thêm

Lý Trường Nhân nắm quyền tự trị ở Giao Châu (468 - ?)

Lý Trường Nhân nắm quyền tự trị ở Giao Châu
Người trong Giao Châu là Lý Trường Nhân, nhân lúc Thứ sử Lưu Mục bị bệnh chết, đã giết chết những bộ thuộc của Lưu Mục đem từ Trung Quốc sang rồi chiếm giữ Giao Châu, tự xưng là Thứ sử. Tống Minh Đế liền sai Lưu Bột sang làm...
Xem thêm

Nhà Tề đô hộ (495 - 505)

Nhà Tề đô hộ
Lý Trường Nhân chết, Thúc Hiến, em họ Lý Trường Nhân lên thay anh trong coi việc ở Giao Châu. Vì hiệu lệnh của mình chưa được thi hành, Lý Thúc Hiến sai sứ sang nhà Tống xin làm Thứ sử. Nhà Tống dùng Thái thú Nam Hải là Thẩm...
Xem thêm

Nhà Lương đô hộ (505 - 543)

Nhà Lương đô hộ
Năm 502, ở Trung Quốc diễn ra sự loạn lạc, gọi là thời Nam – Bắc triều, kéo dài gần hai thế kỷ, từ 420 đến 589. Bắc triều gồm: Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu và Tùy; Nam triều gồm các triều Tống, Nam Tề,...
Xem thêm
Link Tài Trợ - Sponsored Links