Thời kỳ lịch sử Việt Nam

Những giai đoạn thăng trầm của đất nước Việt Nam

Nhà Đinh

Nhà Đinh
Năm 944, Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn mà sử sách gọi là "Loạn 12 sứ quân". Nhờ sự...
Xem thêm Nhà Đinh

Nhà Ngô

Nhà Ngô
Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đã chấm dứt. Nền độc...
Xem thêm Nhà Ngô

Bắc Thuộc Lần 3

Bắc Thuộc Lần 3
Xem thêm Bắc Thuộc Lần 3

Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế

Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế
Xem thêm Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế

Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu

Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu
Xem thêm Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu

Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng
Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc (Trưng Vương) được suy tôn làm vua, đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc...
Xem thêm Hai Bà Trưng

Kháng Chiến Chống Mỹ

Kháng Chiến Chống Mỹ
Trong hơn năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, có giải quyết đuôc thì thành quả Cách Mạng Tháng Tám mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc...
Xem thêm Kháng Chiến Chống Mỹ

Nhà Nguyễn

Nhà Nguyễn
Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam,...
Xem thêm Nhà Nguyễn

Nhà Tây Sơn

Nhà Tây Sơn
Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lê vùng Tây Sơn thượng đạo nay thuộc An Kê, Gia Lai lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn....
Xem thêm Nhà Tây Sơn

Nhà Hậu Lê

Nhà Hậu Lê
Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước mới. Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến đời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh...
Xem thêm Nhà Hậu Lê

Bắc Thuộc Lần 4

Bắc Thuộc Lần 4
Sau thất bại của nhà Hồ, nhà Minh thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta. Chúng xoá bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ; sáp nhập nước ta vào Trung Quốc; thi hành chính sách đồng hoá và bóc lột nhân dân ta tàn...
Xem thêm Bắc Thuộc Lần 4

Nhà Hồ

Nhà Hồ
Trước tình trạng suy sụp của nhà Trần và cuộc khủng hoảng xã hội cuối thể kỉ 14, Hồ Quý Ly đã thực hiện cuộc cải cách khá toàn diện để đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Những cải cách của Hồ Quý Ly ít nhiều...
Xem thêm Nhà Hồ

Nhà Trần

Nhà Trần
Nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không còn chăm lo đến đời sống nhân dân như trước, hầu hết quan lại lao vào ăn chơi sa đoạ. Dân chúng vô cùng khổ cực. Ở nhiều nơi dân nghèo nổi dậy đấu tranh. Nhà Lý phải dựa vào thế...
Xem thêm Nhà Trần

Nhà Lý

Nhà Lý
Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Cuối năm 1009 Lê Long Đĩnh qua đời. Tiều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đạo Cam Mộc, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua....
Xem thêm Nhà Lý